Rachawalan    อังคาร 13 ธ.ค. 2016 2:17 pm
ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิกระดับโมเลกุล ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เปิดรับสมัคร :
- ผู้ประสานงานโครงการ (คุณวุฒิปริญญาโท) 2 ตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน :
- ปฏิบัติงานที่ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิกระดับโมเลกุล ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

อัตราเงินเดือน :
- พิจารณาตามวุฒิการศึกษาและเพิ่มตามประสบการณ์ในการทำงาน

หลักฐานการสมัครเบื้องต้น ส่งทางอีเมล์ : SiMPL.center@gmail.com
- ประวัติส่วนตัว (resume)
- สำเนาบัตรประชาชน
- ใบรับรองผลการศึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัคร :
- อายุไม่เกิน 40 ปี ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
- มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นหมู่คณะได้
- มีความละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบสูงในการทำงาน
- ผู้ที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
? ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาอณูชีววิทยา พันธุศาสตร์ อณูพันธุศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์
? ผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการประสานงานโครงการวิจัยหรือบริหารจัดการหลักสูตร
? มีทักษะในการสื่อสารที่ดีทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
? สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน โดยเฉพาะ MS Office ได้ดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
- ประสานงานโครงการวิจัยด้านการพัฒนาการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจ
- ติดต่อประสานงานกับบุคลากรทางการแพทย์ภายในห้องปฏิบัติการ ประสานงานระหว่างห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย หรือตัวแทนจากบริษัท
- ติดต่อประสานงานการรับ-ส่งตัวอย่างระหว่างสถาบัน
- เตรียมข้อมูล เรียบเรียง และเขียนรายงานความก้าวหน้า
- ดูแลและบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมีสำหรับโครงการวิจัยที่รับผิดชอบ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
Premacos พรีม่าคอส เจลว่านหางจระเข้ เจลแต้มสิว ยี่ห้อไหนดีที่สุด ราคา เซเว่น 7-11